Regulamin zlotu

 1. Zlot odbywa się w dniach 26.05 – 29.05 2016 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego i Wczasowego „MARYSIEŃKA”
 2. Zlot Klubu Renault Clio jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników Renault Clio bez względu na wiek płeć i model posiadanego auta.
 3. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem Clio oraz osoba, która uiściła opłatę (składkę) za uczestnictwo w Zlocie ustaloną przez organizatorów i otrzymała stosowny identyfikator.
 4. Przez określenie „Organizatorzy Zlotu Renault Clio” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy – wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki oraz za kwaterę, w której mieszka podczas zlotu. W przypadku zniszczeń na terenie ośrodka sprawca odpowiada finansowo przed właścicielem ośrodka.
 5. Opłaty za miejsca noclegowe w Ośrodka Wypoczynkowego i Wczasowego „MARYSIEŃKA” oraz wszystkie inne koszty uczestnictwa w Zlocie znajdują się na stronie Informacje o kosztach zlotu.
 6. REZERWACJE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 30 kwietnia. Jako rezerwację rozumiemy opłacenie kosztów zlotu. W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie uiszczona opłata nie będzie zwracana. Wpłacona kwota zostanie wykorzystana na pokrycie niewykorzystanej rezerwacji a kwota składki zlotowej pozostaje w puli organizacyjnej. Wyjątkiem jest – znalezienie „na własną rękę” chętnej osoby, która przyjedzie na zlot i pokryje koszta rezerwacji.
 7. Zabrania się parkowania aut poza miejscem wyznaczonym przez organizatorów, o ile organizatorzy nie zdecydują inaczej. Ze względów bezpieczeństwa pojazdy powinny być zaparkowane na parkingu wyznaczonym w Ośrodku i odpowiednio oznaczonym przez Organizatorów zlotu.
 8. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, oraz w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów.
 9. Udział w poszczególnych konkurencjach należy zgłaszać wyznaczonym sędziom lub Organizatorowi Zlotu, najpóźniej na 20 minut przed ich rozpoczęciem lub w czasie wyznaczonym w programie Zlotu. Wymagane jest posiadanie opłaconej składki zlotowej (posiadanie identyfikatora).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych konkurencjach. Szczegółowy regulamin poszczególnych konkursów będzie dostępny u sędziów organizujących dany konkurs.
 11. Uczestnik akceptuje decyzje komisji konkursowych, a udział w konkurencjach traktuje zabawowo i rekreacyjnie.
 12. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody – odpowiada sam za domek który wynajmuje. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego i Wczasowego „MARYSIEŃKA”
 13. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem na terenie imprezy/ośrodka wynosi 5 km/h.
 14. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 15. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek Klubu Renault Clio. Wspólnie dbamy o dobrą atmosferę dobry klimat i jak najlepszą zabawę podczas zlotu. Zlot to my wszyscy Uczestnicy dbajmy więc wszyscy aby wypadł jak najlepiej
 16. Organizatorzy zezwalają na mycie pojazdów na terenie ośrodka tylko niewiastom w strojach kąpielowych lub toples.
 17. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
 18. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie oraz wszelkie pozostałe należy zgłaszać do organizatorów – w razie wątpliwości – decyduje regulamin Ośrodka Wypoczynkowego i Wczasowego „MARYSIEŃKA”.
 19. Osoby nieposiadające identyfikatorów a znajdujące się na terenie parkingu/domków ośrodka Marysieńka po godzinie 22:00 w czasie trwania Zlotu – mogą zostać z nich wyproszone przez Służbę Ochrony ośrodka, uczestników zlotu oraz organizatora.
 20. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.
Organizacji Zlotu podjął się: Tomasz „Rudy” Rudnicki.